17.

Aspirin-Mediated Acetylation of SIRT1 Maintains Intestinal Immune Homeostasis

Liangguo Xie, Chaoqun Li, Chao Wang, Zhen Wu, Changchun Wang, Chunyu Chen, Xiaojian Chen, Dejian Zhou, Qiang Zhou, Ping Lu, Chen Ding, Chen-Ying Liu, Jinzhong Lin, Xumin Zhang, Xiaofei Yu,* Wei Yu*

Adv. Sci. 2024, 2306378.

 

16.

Palladium-Catalyzed Divergent Enantioselective Functionalization of Cyclobutenes

Zhonggui Wang,§ Jie Zhu,§ Minyan Wang,* and Ping Lu*

J. Am. Chem. Soc.,  2024, 10.1021/jacs.4c02215.

15.

Enantioselective Hydrofunctionalization of Cyclobutenones: Total Synthesis of gem-Dimethylcyclobutane Natural Products

Shaowei Wang+, Changxu Zhong+, Yingchao Huang, and Ping Lu*

Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202400515.

 

14.

Enantioselective Intramolecular ortho Photocycloaddition Reactions of 2-Acetonaphthones

Peng Yan, Simone Stegbauer, Qinqin Wu, Elena Kolodzeiski, Christopher J. Stein, Ping Lu,* and Thorsten Bach*

Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202318126.

13.

Modular Synthesis of Multi substituted Cyclobutanones Enabled by Oxyallyl Cations

Meng Wang, Zhonggui Wang, and Ping Lu*

Chin. J. Chem. 2024, 42, 459–463. (Dedicated to the Memory of Professor Xiyan Lu)

10.

Enantioselective Construction of Vicinal Angular Quaternary Stereocenters Enabled by Strained Cyclobutenones
Peng Yan, Jia Zhang, Licheng Lu, Huayi Fang, and Ping Lu*

ACS Catal. 2022, 12, 15416−15423

9.

Diastereoselective synthesis of 1,1,3,3-tetrasubstituted cyclobutanes enabled by cycloaddition of bicyclo[1.1.0]butanes
Meng Wang, Yingchao Huang, Chunyu Li, and Ping Lu*

Org. Chem. Front., 2022, 9, 2149–2153.

8.

Total Synthesis of (+)-Kingianin A by Enantioselective Cycloaddition of Strained Cyclobutenone

Jie Zhanga, Peng Yanb,ZhichaoWangb, Jinbo Zhao*a, Qin Chen*bPing Lu*b

Synthesis 2022, 54, 1977–1982. (Invited Feature Article)

7.

Dancing on Ropes Enantioselective Functionalization of Preformed Four Membered Carbocycles
Jun Chen, Qiang Zhou, Huayi Fang,* and Ping Lu*

Chin. J. Chem. 2022, 40, 1346–1358.

6.

Synthesis of Dibenzo[a,e]cyclooctene-5,11(6H,12H)-diones via the Elusive Benzocyclobutenone Anion
Yingchao Huang, Jun Chen, Yu Liu*, and Ping Lu*

Synthesis 2021, 53, 4477–4483.

4.

3-(Methoxycarbonyl)Cyclobutenone as a Reactive Dienophile in Enantioselective Diels–Alder Reactions Catalyzed by Chiral Oxazaborolidinium Ions

Peng Yan, Changxu Zhong, Jie Zhang, Yu Liu, Huayi Fang, and Ping Lu*

Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4609–4613.

3.

Enantioselective Functionalization of Prochiral Cyclobutanones and Cyclobutenones

Meng Wang, Changxu Zhong, and Ping Lu*

Synlett, 2021, 32, 1253–1259. (Invited Synpacts)

2.

Catalytic enantioselective synthesis of benzocyclobutenols and cyclobutanols via a sequential reduction/C–H functionalization

Jun Chen, Zhan Shi, Chunyu Li. and Ping Lu*

Chem. Sci. 2021, 12, 10598-10604。

1.

Chiral lithium amide mediated desymmetrization of 3-substituted cyclobutanone

Changxu Zhong, Shaowei Wang, and Ping Lu*

Org. Chem. Front., 2021, 8, 2977–2980.